Partition :      1

 

Audio Soprane : Kyrie   Gloria   Sanctus  O salutaris  Agnus

 

Audio Alti :   Kyrie   Gloria   Sanctus   O salutaris   Agnus

 

Audio Ténor :  Kyrie  Gloria   Sanctus    O salutaris  Agnus T1  Agnus T2  

 

Audio Basse : Kyrie   Gloria B1   Gloria B2  Sanctus  O salutaris  Agnus B1  Agnus B2